Algemene voorwaarden

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van BOW B.V. zijn laatstelijk gewijzigd op 14 december 2023.

BOW One configuration

1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08212892.

2. BOW: verkoper en de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de besloten vennootschap BOW B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08212892.

3. Koper: degene met wie BOW een overeenkomst tot koop en levering van Producten sluit.

4. Derde: de partij die op verzoek van Koper werkzaamheden en diensten verricht aan de door BOW geleverde producten. De derde is uitdrukkelijk geen partij bij de tussen BOW en Koper tot stand gekomen of te komen overeenkomst.

5. Offerte: elk mondeling, schriftelijk of elektronisch aanbod van BOW.

6. Bestelling: iedere mondeling, schriftelijk of elektronisch verzoek van Koper aan BOW tot levering van Producten.

7. Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen BOW en Koper tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

8. Partijen: BOW en Koper tezamen.

9. Producten: alle door BOW dan wel door BOW ingeschakelde derden te leveren producten.

10. Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandelingen in de relatie tussen BOW en Koper. Onder diensten worden in deze algemene voorwaarden niet begrepen diensten die door derden worden verricht, tenzij uit een bepaling blijkt dat dit anders is bedoeld.

2. Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen BOW en Koper en alle Offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en leveringen van BOW. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op leveringen van Producten die BOW door een derde laat leveren. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor nadere of vervolgovereenkomsten tussen BOW en Koper.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch door BOW en Koper zijn overeenkomen. In dat geval prevaleren de uitdrukkelijk overeengekomen afwijkende bepalingen. Als bij Overeenkomst wordt afgeweken van deze Algemene Voorwaarden dan houdt dit niet in dat deze afwijking ook geldt voor eerdere of latere Overeenkomsten tussen BOW en Koper.

2.3 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4 Als één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht. BOW en Koper zullen in dat geval in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, die zo veel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling althans de bedoeling van Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst.

2.5 BOW is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard als Koper niet binnen 14 dagen nadat haar de gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn toegezonden of kenbaar zijn geworden tegen de gewijzigde Algemene Voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

3. Aanbiedingen, offertes en overeenkomst
3.1 Alle Offertes waarbij geen geldigheidsduur is aangegeven, zijn vrijblijvend. Offertes waarin door BOW een termijn voor aanvaarding is opgenomen door zijn gedurende deze termijn geldig, waarna het aanbod komt te vervallen. Een Offerte die geen termijn voor aanvaarding bevat, kan tot de aanvaarding op elk moment door BOW worden herroepen. Wanneer BOW geen termijn voor aanvaarding in de Offerte heeft vermeld, komt de Offerte in elk geval na 30 dagen te vervallen.

3.2 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de Offertes getoond, gevoegd of medegedeeld zijn, geven een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten de BOW niet tot enige vergoeding en geven Koper niet het recht om ontvangst of betaling der geleverde zaken te weigeren.

3.3 BOW behoudt zich uitdrukkelijk de intellectuele eigendomsrechten voor op alle door haar aan Koper verstrekte afbeeldingen, tekeningen en modellen. De door BOW aan Koper verstrekte afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven te allen tijde haar eigendom en moeten op eerste daartoe gedaan verzoek onverwijld door Koper aan haar worden teruggegeven. Koper mag aanduidingen over rechten van intellectueel eigendom op/in de door BOW geleverde of ter beschikking gestelde Producten niet verwijderen of wijzigen. Het is Koper niet toegestaan materiaal van BOW waarop intellectuele eigendomsrechten rusten te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van BOW.

3.4 BOW kan niet aan haar Offerte worden gehouden als Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 Overeenkomsten worden, tenzij door Partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, door BOW aangegaan onder de opschortende voorwaarde Koper voldoende kredietwaardig is. Indien niet binnen uiterlijk één maand na het aangaan der overeenkomst door BOW schriftelijk aan Koper wordt medegedeeld, dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd wegens onvoldoende kredietwaardigheid van Koper, wordt de overeenkomst definitief, met dien verstande, dat BOW te allen tijde gebruik mag maken van haar in het in het zesde lid omschreven recht.

3.6 Indien Koper tegenover BOW in verzuim is bij de afwikkeling van enige Overeenkomst, is BOW te allen tijde gerechtigd, ook nadat hij een Bestelling geheel of ten dele in behandeling heeft genomen, alvorens tot levering over te gaan, van Koper te eisen, dat hij aanvullende zekerheid stelt.

3.7 Een Overeenkomst tussen BOW en Koper komt pas tot stand wanneer BOW en Koper beiden de Offerte binnen de termijn voor aanvaarding hebben ondertekend of wanneer BOW en Koper beiden een andersoortige schriftelijke overeenkomst hebben ondertekend. Wanneer Koper de Offerte buiten de termijn voor aanvaarding heeft ondertekend, komt de overeenkomst alsnog tot stand als BOW de Overeenkomst schriftelijk of elektronisch aan Koper heeft bevestigd. De omvang en de inhoud van de overeenkomst is zoals deze volgt uit de schriftelijke of elektronische vastlegging tussen Partijen, waarbij de schriftelijke of elektronische bevestiging van BOW leidend is.

3.8 Als door Koper in de aanvaarding ten opzichte van de door BOW gedane Offerte voorbehouden en/of wijzigingen zijn opgenomen, komt de Overeenkomst in afwijking van het hiervoor genoemde niet eerder tot stand dan nadat een vertegenwoordigingsbevoegde van BOW schriftelijk of elektronisch heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.

3.9 Als de Offerte mondeling is verstrekt of als de schriftelijke Offerte (nog) niet door beide Partijen is ondertekend dan wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen als BOW op verzoek van Koper met de uitvoering van de Overeenkomst start.

3.10 Als Koper schriftelijk of elektronisch dan wel mondeling een Bestelling plaatst bij BOW, die niet is voorafgegaan door een Offerte van BOW, dan komt pas een Overeenkomst tot stand nadat BOW binnen 14 dagen na ontvangst van de Bestelling de Bestelling schriftelijk of via elektronische weg heeft bevestigd dan wel nadat BOW is begonnen met de uitvoering van de Bestelling. De omvang en de inhoud van de Overeenkomst is zoals deze volgt uit de schriftelijke of elektronische vastlegging tussen Partijen, waarbij de schriftelijke of elektronische bevestiging van BOW leidend is.

4. Prijzen
4.1 Tenzij anders vermeld, zijn de in een Offerte vermelde prijzen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, en exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken (on)kosten, zoals verzend- en administratiekosten. Deze heffingen en (on)kosten zullen door BOW afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen

4.2 BOW gaat er bij het uitbrengen van Offertes vanuit dat zij de levering van de Producten zal kunnen uitvoeren onder normale en gebruikelijke omstandigheden. In het geval zich bijzondere omstandigheden voordoen, waardoor BOW extra kosten moet maken, zal BOW hiervan mededeling doen aan Koper en heeft BOW het recht de extra kosten bij Koper in rekening te brengen.

4.3 Ter zake de door BOW verrichte prestaties en de daarvoor door Koper verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van BOW volledig bewijs op, onverminderd het recht van Koper tot het leveren van tegenbewijs.

5. Uitvoering overeenkomst en levering
5.1 Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal BOW overgaan tot uitvoering van de overeenkomst en levering van de Producten zoals vermeld in de Overeenkomst.

5.2 Als BOW (nadere) gegevens behoeft van Koper voor de uitvoering van de overeenkomst, dan vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Koper deze gegevens juist en volledig aan BOW ter beschikking heeft gesteld.

5.3 Alle opgegeven en/of overeengekomen levertijden of leveringstermijnen zijn gebaseerd op gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan BOW bekend waren. Deze levertijden of leveringstermijnen gelden steeds als streeftermijnen en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk anders is overeengekomen. BOW spant zich in om de betreffende levertijden of leveringstermijnen zo veel als mogelijk in acht te nemen, maar een enkele overschrijding van een levertijd of leveringstermijnen levert geen tekortkoming op. Een enkele vertraging in de levering geeft Koper nimmer het recht de Overeenkomst te ontbinden noch het recht op enige vorm van schadevergoeding.

5.4 Bij overschrijding van een redelijke termijn voor levering dient Koper BOW schriftelijk in gebreke te stellen. BOW dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.5 BOW is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke deelleveranties zij afzonderlijk kan factureren (deelfacturen). Koper is verplicht deze deelfacturen te betalen.

5.6 Koper is gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs van Koper verwacht kan worden om tijdige levering door BOW mogelijk te maken, bij gebreke waarvan BOW bevoegd is haar leveringsverplichting op te schorten.

5.7 BOW levert de Producten op het moment dat deze gereed zijn aan het vestigingsadres van Koper. Alle risico’s ter zake van door BOW af te leveren Producten gaan over op Koper op het moment dat de aflevering van de Producten heeft plaatsgevonden.

5.8 Koper is verplicht de Producten af te nemen op het moment dat deze worden geleverd. Als Koper weigert om de bestelde Producten af te nemen of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is BOW gerechtigd:
1. de Producten te leveren door middel van een schriftelijke kennisgeving, in welk geval BOW de Producten bij haar of een derde zal opslaan, hetgeen voor rekening en risico, met inbegrip van het risico op de achteruitgang van de kwaliteit, komt van Koper; of
2. Koper schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Koper een redelijke termijn wordt geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst en de Producten af te nemen, en bij gebreke daarvan over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst, en de Producten te verkopen en leveren aan (een) derde(n).

5.9 Als Koper tekortschiet in de deugdelijke nakoming van de Overeenkomst, waaronder maar niet uitsluitend de weigering van Koper de bestelde Producten af te nemen, dan is Koper aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade in welke vorm dan ook (daaronder begrepen kosten), die BOW lijdt als gevolg daarvan.

6. Wijziging Overeenkomst en meerwerk
6.1 Wanneer tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

6.2 Als de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst wordt gewijzigd, dan kan dit gevolgen hebben voor de oorspronkelijk overeengekomen prijs en de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering. BOW zal, wanneer dat het geval is, Koper zoveel als mogelijk vooraf informeren over de nieuwe prijs en uitvoeringstermijn. Koper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

6.3 Als de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is BOW gerechtigd om de uitvoering van de oorspronkelijke Overeenkomst op te schorten totdat Koper schriftelijk akkoord heeft gegeven op de voor de uitvoering van de gewijzigde Overeenkomst opgegeven prijs, uitvoeringstermijn en andere voorwaarden.

6.4 Als het noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst om de Overeenkomst te wijzigen, is Koper binnen de grenzen van het redelijke gehouden daaraan mee te werken. Als Koper binnen een redelijke termijn en op onredelijke gronden weigert schriftelijk akkoord te geven voor de door te voeren wijzigingen, heeft BOW het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot betaling van vergoeding van enige schade jegens Koper.

6.5 Zonder in gebreke te komen met de nakoming van de Overeenkomst, kan BOW een verzoek van Koper tot wijziging van de Overeenkomst weigeren als dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de te leveren Producten.

6.6 Als BOW ten behoeve van Koper werkzaamheden dient te verrichten, die niet in de Overeenkomst tussen Partijen zijn vastgelegd, of als kosten ontstaan door toedoen van Koper waaronder expliciet begrepen extra transport- en/of montagekosten, dan worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig in rekening gebracht. Koper is verplicht voor betaling daarvan zorg te dragen.

6.7 Het tijdens de uitvoering van de Overeenkomst ontstaan van meerwerk, levert voor Koper nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst op.

7. Betaling
7.1 Betaling dient plaats te vinden op de wijze en binnen de termijn zoals omschreven in de opdrachtbevestiging of aangegeven op de factuur.

7.2 BOW kan bedingen dat Koper binnen een bepaalde termijn een aanbetaling of volledige vooruitbetaling doet of zekerheid stelt voor de betaling, alvorens uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Indien BOW de door haar te leveren Producten wenst af te dekken bij een door haar te bepalen kredietverzekeraar, kan zij Koper verplichten mee te werken aan een kredietbeoordeling. Indien Koper niet binnen de bepaalde termijn de aanbetaling of volledige vooruitbetaling doet of niet de verlangde zekerheid stelt dan wel weigert mee te werken aan een kredietbeoordeling of indien geen positieve kredietbeoordeling wordt gegeven, is BOW gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van opschorting of ontbinding, is BOW nimmer gehouden tot enige vorm van schadevergoeding.

7.3 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling van al hetgeen Koper aan BOW verschuldigd is geworden binnen 7 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.

7.4 Indien de Overeenkomst met meer dan één Koper is gesloten, dan zijn alle Kopers hoofdelijk gehouden tot nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

7.5 Indien Koper bezwaren heeft tegen de ontvangen factuur, dan dient Koper deze bezwaren binnen 5 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan BOW kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur komt vast te staan.

7.6 Koper is nimmer gerechtigd zijn betalingsverplichtingen jegens BOW op te schorten en/of te verrekenen met een vordering op BOW.

7.7 Als Koper de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, verkeert Koper automatisch in verzuim zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Koper is over hetgeen zij vanaf de verzuimdatum verschuldigd is aan BOW een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt.

7.8 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die BOW moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 200,--.

7.9 De valutadatum op het bankafschrift is bepalend en wordt aangemerkt als betalingsdag. Ongeacht wat door Koper bij de betaling wordt vermeld, strekken de door Koper gedane betalingen in de eerste plaats in mindering op de verschuldigde buitengerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom. Daarbij heeft verder te gelden dat betalingen in mindering strekken op de oudste openstaande vorderingen.

7.10 BOW is steeds gerechtigd de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten als Koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Wanneer BOW haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk opschort, is het bepaalde in artikel 8.2 en 8.3 mede op Partijen van toepassing.

7.11 Nadat Koper in verzuim verkeert, kan BOW nakoming vorderen of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

7.12 BOW is in het geval van een ontbinding dan wel opschorting van de Overeenkomst nimmer gehouden tot enige vorm van schadevergoeding aan Koper.

8. Vrees niet nakoming
8.1 Indien na het sluiten van de Overeenkomst BOW ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Koper een van de verplichtingen niet, niet juist en/of niet tijdig zal nakomen, waarvan onder meer sprake is in geval van surseance van betaling, (dreigend) faillissement of indien conservatoir of executoriaal beslag op enig deel van het vermogen van Koper is of wordt gelegd, worden alle betalingsverplichtingen van Koper jegens BOW, uit welke hoofde dan ook, direct en volledig opeisbaar. BOW is gerechtigd onmiddellijke betaling van deze opeisbare vorderingen te verlangen dan wel zekerheidstelling voor deze opeisbare vorderingen te verlangen.

8.2 BOW is in dat geval ook bevoegd nakoming van haar (leverings)verplichtingen jegens Koper op te schorten, totdat betaling en/of zekerheid is gesteld voor alle betalingsverplichtingen. Indien BOW tot opschorting overgaat, is zij op geen enkele manier gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op een of andere wijze voor Koper ontstaan.

8.3 Koper is aansprakelijk voor alle schade die uit de in dit artikel genoemde omstandigheden voortvloeit aan de zijde van BOW.

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 Het eigendom van de door BOW aan Koper geleverde Producten gaat pas over op Koper nadat Koper aan al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) heeft voldaan, daaronder begrepen het betalen van kosten en rente. BOW verliest haar eigendom ook niet als en/of doordat Koper de geleverde Producten ver- of bewerkt. Zolang koper geen volledige betaling heeft verricht, blijven de geleverde Producten eigendom van BOW, een en ander binnen de grenzen van artikel 3:92 BW.

9.2 Koper is verplicht steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van BOW veilig te stellen.

9.3 Over Producten waarvan het eigendom nog bij BOW rust, mag Koper niet anders beschikken dan past in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Daaronder valt niet het gebruik van die Producten voor het op enigerlei wijze verstrekken van zekerheid, waaronder uitdrukkelijk begrepen verpanding, belening of (laten) verwijderen van de Producten vanuit de vestiging c.q. het vestigingsadres van Koper waar ze door BOW zijn geleverd.

9.4 Wanneer derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of in geval van (dreigende) surséance of faillissement, is Koper verplicht BOW daarvan direct op de hoogte te stellen.

9.5 Koper is verplicht alle vorderingsrechten die Koper ten aanzien van de door BOW geleverde maar (nog) niet (volledig) betaalde Producten op derden mocht hebben op verzoek van BOW per omgaande aan BOW over te dragen door middel van cessie.

9.6 Koper is verplicht de geleverde Producten voor de duur van het voorbehouden eigendom tegen schade, waaronder brand- en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de verzekeringspolis op eerste daartoe strekkend verzoek aan BOW ter inzage te geven. Bij een recht op uitkering van de verzekering is BOW gerechtigd tot deze uitkering en zal Koper meewerken aan een cessie daarvan aan BOW. In dat kader is Koper verplicht BOW direct te informeren als hij een verzoek om uitkering doet aan de verzekeraar.

9.7 Als Koper op welke wijze dan ook een van de in 7.3 t/m 7.6 genoemde verplichtingen niet nakomt, verbeurt Koper, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is en zonder rechterlijke tussenkomst, een onmiddellijke opeisbare boete van € 500,-- per dag voor elke dag dat deze niet-nakoming voortduurt. Deze boete is niet voor matiging vatbaar.

9.8 Als Koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of als er gegronde vrees bestaat dat hij zijn betalingsverplichtingen niet zal nakomen, is BOW gerechtigd de geleverde Producten waarop het eigendomsrecht van BOW rust bij Koper of bij derden die deze Producten voor Koper houden, weg te (doen) halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van al hetgeen Koper aan BOW verschuldigd is per dag of dagdeel dat Koper deze verplichting niet nakomt, onverminderd het recht van BOW om nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst, ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen. Voor de teruggenomen Producten wordt Koper gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen Producten op de dag van de terugname.

10. Onderzoeksplicht en klachttermijn
10.1 Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de Producten aan hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dient Koper direct na ontdekking, maar niet later dan 8 dagen na levering schriftelijk aan BOW te melden. Indien Koper aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken binnen de hiervoor genoemde termijn (verborgen gebrek), moet Koper het gebrek binnen 8 dagen na ontdekking, althans binnen 8 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, alsnog schriftelijk aan BOW melden.

10.2 De klacht moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek bevatten, met ook de vermelding van het factuurnummer, pakbon en datum van levering, zodat BOW in staat is adequaat te reageren. Koper moet BOW in de gelegenheid stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

10.3 Wanneer een klacht niet binnen de in artikel 10.1 genoemde termijn is gemeld en/of niet voldoet aan de in artikel 10.2 genoemde vereisten, dan vervallen alle rechten van Koper ter zake van het geconstateerde gebrek c.q. de geconstateerde tekortkoming.  Koper komt dan geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

10.4 Wanneer Koper tijdig klaagt, dan schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Koper blijft ook in dat geval gehouden tot afname en betaling van de geleverde Producten.

10.5 Wanneer een klacht door BOW gegrond is verklaard, heeft BOW de keuze om ofwel het desbetreffende deel van de levering te verbeteren/herstellen of opnieuw aan Koper te leveren ofwel om een creditnota aan Koper te versturen voor het desbetreffende deel van de levering, dat vervolgens als geannuleerd wordt beschouwd. Koper heeft, indien een klacht gegrond is verklaard, geen recht op een andere vorm van (schade)vergoeding.

10.6 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die voor BOW zijn ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van Koper.

11. Retourneren
11.1 Koper is slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van BOW gerechtigd om Producten aan BOW te retourneren. BOW zal Koper mededelen of Koper de Producten kan terugzenden af dat zij de Producten zal terughalen. Voor de Koper speciaal op maat gemaakte Producten en/of Producten in andere kleur dan wit of zwart, kunnen door Koper niet aan BOW geretourneerd worden.

11.2 In geval van een retourzending door Koper blijven Producten voor rekening en risico van Koper totdat BOW de Producten heeft ontvangen.

11.3 Retourzendingen die niet zijn voorafgegaan door een gedetailleerde klacht en een schriftelijke toestemming van BOW tot retourneren, zijn niet toegestaan. Het in ontvangst nemen van een niet goedgekeurde retourzending houdt geen toestemming in van BOW tot de retourzending. In het geval Koper in weerwil van deze bepaling de Producten retourneert dan wel zonder gegronde reden blijkt te hebben geretourneerd, zal BOW de geretourneerde Producten, voor zover deze niet door BOW zijn geweigerd, ter beschikking houden voor Koper, hetgeen voor rekening en risico komt van Koper. BOW houdt de Producten dan onder zich zonder enige erkenning van de juistheid van een klacht.

11.4 Geheel of gedeeltelijk be- of verwerkte Producten en beschadigde Producten worden nimmer retour genomen.

11.5 De kosten van retourzendingen zijn steeds voor rekening van Koper.

12. Nakoming BOW, garanties, tekortkoming
12.1  BOW zal haar uiterste best doen om de Producten in dezelfde hoeveelheid en kwaliteit als door de Koper is besteld af te leveren aan de Koper.

12.2 Mededelingen door of namens BOW met betrekking tot kwaliteit, samenstelling, design, kleur, maat, afwerking, eigenschappen in de ruimste zin etc. van de geleverde Producten worden slechts beschouwd als garanties, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd in de vorm van een garantie door BOW.

12.3 Wanneer Koper de door BOW geleverde Producten aan derden heeft geleverd, staat vast dat BOW de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

12.4 Geringe afwijkingen ten aanzien van kwaliteit, kleur, grootte, gewicht, afwerking enz., die worden geacht te zijn toegestaan in de markt of technisch niet te voorkomen zijn alsook normale slijtage van de geleverde Producten, vormen nimmer een grond voor een tekortkoming op aan de zijde van BOW.

13. Product recall
13.1 In dringende gevallen, waarbij BOW zal oordelen of een geval dringend is, is Koper op eerste verzoek verplicht de reeds geleverde Producten op eerste daartoe strekkend verzoek van BOW terug te sturen aan BOW en in het geval de Producten al door Koper aan derden zijn geleverd, deze voor zover mogelijk bij de derden terug te halen. In het geval BOW tot een product recall overgaat, is Koper verplicht in dat verband alle maatregelen te nemen die BOW noodzakelijk acht en gevolg te geven aan alle instructies van BOW. Koper zal zoveel als mogelijk schadebeperkende maatregelen treffen. In het geval BOW besluit over te gaan tot een product recall is BOW enkel gehouden tot ofwel vervanging van de Producten ofwel om een creditnota aan Koper te versturen voor de teruggehaalde Producten. BOW is in het geval van een product recall niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding aan Koper.

13.2 Bij niet nakoming van het bepaalde in artikel 13.1 is Koper aansprakelijk voor alle hieruit aan de zijde van BOW voortvloeiende directe en indirecte schade.

14. Overmacht
14.1 BOW is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt als bedoeld in artikel 6:75 BW.

14.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop BOW geen invloed kan uitoefenen en waardoor BOW niet in staat is haar verplichtingen na te komen dan wel waardoor nakoming voor BOW onmogelijk, bezwaarlijk en/of zodanig kostbaar is dat nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid niet van BOW verwacht kan worden. Werkstakingen in het bedrijf van BOW en haar leveranciers worden daaronder begrepen, zo ook extreme weersomstandigheden, storingen in de levering van energie en de omstandigheid dat BOW een prestatie, die van belang is voor de door haar aan Koper te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt. BOW heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat BOW haar verplichtingen had moeten nakomen.

14.3 BOW kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van enige schade aan de andere Partij.

14.4 Voor zover BOW ten tijde van het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk haar verplichtingen had nagekomen, of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BOW gerechtigd om voor het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat betaling te vorderen.

15. Aansprakelijkheid
15.1 Koper is aansprakelijk voor alle schade, verliezen, kosten en onkosten die BOW of derde partijen lijden als gevolg van of in verband met enige tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst door Koper, ongeacht of die schade is veroorzaakt door Koper, diens personeel of een andere (rechts)persoon waarvoor Koper rechtens aansprakelijk is. 15.2 Indien in rechte of anderszins komt vast te staan dat BOW jegens Koper aansprakelijk is voor geleden schade in verband met de Overeenkomst, uit hoofde van onrechtmatige daad of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld:
1. BOW is nimmer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat BOW is uitgegaan van door of namens Koper verstrekte onjuiste gegevens.
2. BOW is nimmer aansprakelijk voor de door Koper gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen of geleden schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie.
3. De aansprakelijkheid van BOW is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van BOW in voorkomend geval uitkeert.
4. In het geval de aansprakelijkheidsverzekeraar van BOW om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid van BOW is beperkt tot:
- de waarde van de factuur exclusief BTW van de Producten waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
- dan wel, indien aan de schadeveroorzakende gebeurtenis geen levering van Producten ten grondslag ligt, ofwel geen factuur daarvoor verzonden is, de waarde van de laatste door BOW aan Koper verzonden factuur voorafgaand aan het moment dat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
5. In het geval de aansprakelijkheidsverzekeraar van BOW om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, geldt dat de totale aansprakelijkheid van BOW jegens Koper, ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen, in geen geval meer zal bedragen dan de waarde van de laatste door BOW aan Koper verzonden factuur voorafgaand aan het moment dat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

15.3 Alle ondergeschikten van BOW kunnen zich tegenover Koper en zo nodig ook tegenover derden op gelijke voet als BOW beroepen op de bovenstaande bepalingen.

15.4 Schade waarvoor BOW aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan BOW gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet indien Koper aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden.

15.5 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens BOW vervalt na 12 maanden nadat Koper bekend is geraakt met het schade toebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

16. Vrijwaring
16.1 Koper vrijwaart BOW volledig voor alle aanspraken van derden ter zake van schade, verliezen, kosten en onkosten van derde partijen die voortkomt uit of verband houdt met een tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst door Koper. Indien BOW door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden BOW zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dan van zijn in dat geval verwacht mag worden.

17. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
17.1 Koper zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BOW, de naam, merken en/of modellen, een en ander in de breedste zin van het woord, van BOW niet gebruiken, noch enige woorden, afbeeldingen, of symbolen die naar het oordeel van BOW de betrokkenheid of instemming van BOW met enige schriftelijke of mondelinge advertentie of presentatie, advies, brochure, nieuwsbrief, boek of ander gepubliceerd materiaal kunnen impliceren.

17.2 De krachtens een Overeenkomst door BOW aan Koper geleverde Producten of werken/materialen houdt geen overdracht van enig recht van intellectuele of industriële eigendom in. Alle werken/materialen die door BOW in het kader van de Overeenkomst beschikbaar gesteld worden aan Koper, blijven eigendom van BOW. Koper zal deze materialen/werken enkel gebruiken ten behoeve van en in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, zulks binnen de grenzen van de Overeenkomst, en mag deze op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen, openbaren, of ter beschikking stellen aan derden of op enigerlei andere wijze worden gebruikt zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van BOW.

17.3 Het is Koper niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, modellen, handelsnamen of andere rechten van intellectuele en industriële eigendom van de door BOW geleverde Producten of de daarbij behorende werken/materialen te verwijderen of te wijzigen.

17.4 Koper zal alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van BOW steeds volledig respecteren.

18. Overdracht van rechten en verplichtingen
18.1 Koper is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.

18.2 BOW is gerechtigd zijn aanspraken op betaling of vergoedingen aan een derde over te dragen.

19. Geheimhouding
19.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

20.2 Alle geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door één Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met Overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de uitvoering daarvan, zullen worden beslecht door de Rechtbank Overijssel, Locatie Almelo als rechter in eerste aanleg.

Bezoek onze showroom locaties