Onze visie op privacy

Dit privacy reglement is laatstelijk gewijzigd op 14 december 2023.

BOW One configuration

BOW B.V. gevestigd in Nederland, levert diensten aan haar websitebezoekers, (ex-)klanten en andere (natuurlijke) personen die contact met haar hebben gezocht. De diensten van BOW B.V. bestaan onder andere uit verkoopdiensten zoals omschreven op de website en in de algemene voorwaarden. In het kader van deze diensten (‘Diensten’) verwerkt BOW B.V. persoonsgegevens.BOW B.V. acht bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt van het grootste belang. Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland is BOW B.V. per 25 mei 2018 gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacyreglement wordt uitgelegd hoe BOW B.V. uw privacy beschermt en hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.Heeft u vragen over dit privacyreglement? Dan leest u in dit privacyreglement hoe u daarover contact met BOW B.V. kunt opnemen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
Dit privacyreglement gaat over het verwerken van persoonsgegevens door BOW B.V. als verwerkingsverantwoordelijke. Deze onderneming is gevestigd in (7607 XJ) Almelo aan de Brugstraat 11. Telefonisch kunt u ons tijdens kantooruren bereiken op 085 0600 666 of per e-mail door te mailen naar info@bow.systems.

Gebruik van persoonsgegevens
Als u gebruik maakt van de website van BOW B.V. of Diensten die zij aanbiedt, kunt u persoonsgegevens met BOW B.V. delen. BOW B.V. verzamelt en maakt gebruik van persoonsgegevens die u direct met haar deelt. BOW B.V. zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u zeggen of gegevens die met u in verband kunnen worden gebracht. Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan, bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven of verwijderen van uw gegevens, noemt men het ‘verwerken’ van persoonsgegevens. BOW B.V. verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan haar hebt verstrekt door bijvoorbeeld een e-mail te sturen.
Wanneer u gebruik maakt van de Diensten van BOW B.V., dan kan zij de volgende gegevens verzamelen:

Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn die uit andere bronnen worden verkregen, zoals persoonsgegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en persoonsgegevens die beschikbaar zijn op openbare (zakelijke) websites. Ook van opdrachtgevers kan BOW B.V. persoonsgegevens van u ontvangen.

Voor welke doeleinden en op welke grond worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Uw persoonsgegevens worden in het algemeen voor de volgende doeleinden verwerkt:

Uw persoonsgegevens worden slechts verwerkt als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst waarin u BOW B.V. opdracht hebt gegeven of op basis van uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken. Daarnaast kan BOW B.V. uw persoonsgegevens ook verwerken als zij een gerechtvaardigd belang heeft en geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Hoe wordt met uw persoonsgegevens omgegaan?
BOW B.V. zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies, onrechtmatige verwerking of misbruik worden beveiligd.
Zij heeft onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

  • Logische toegangscontrole, door bijvoorbeeld het gebruik van wachtwoorden;
  • Beveiliging van computersystemen met firewalls, anti-virus programma’s en DDoS-preventie;
  • Minimalisatie en actualisatie van persoonsgegevens;
  • Het waar nodig versleutelen en pseudonimiseren van data;
  • Controle van erkende autorisaties.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
BOW B.V. ziet er zeer nauwkeurig op toe dat al uw gegevens zorgvuldig bewaard en beschermd worden. Zij bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verwerkt. Zo worden uw persoonsgegevens bijvoorbeeld zo lang als dat u gebruik maakt van de Diensten bewaard. BOW B.V. houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen. In het algemeen worden persoonsgegevens van websitebezoekers bijvoorbeeld voor 12 (twaalf) maanden bewaard.

Worden uw persoonsgegevens met derden gedeeld?
In principe worden uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming met derden gedeeld. Soms kan het echter nodig zijn om uw persoonsgegevens wel met derden te delen. Het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens met gerechtelijke instanties of met een wederpartij te delen. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens te delen om een overeenkomst of notariële akte te sluiten. Gegevens kunnen ook worden gedeeld met door BOW B.V. ingeschakelde opdrachtnemers, zoals een hostingpartij. In dit geval maken wij bijvoorbeeld voor de hosting van onze website gebruik van Webflow. Verder kunnen er wettelijke verplichtingen zijn op grond waarvan BOW B.V. uw persoonsgegevens aan derden moet doorgeven. Als een rechterlijke uitspraak BOW B.V. verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zal zij daaraan moeten voldoen. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Websites en diensten van derden
De werkwijze van BOW B.V. is zo ingericht dat zij zo minimaal mogelijk informatie hoeft te delen met derde partijen. Informatie wordt dus alleen gedeeld als dit noodzakelijk is om haar service uit te voeren en enkel met partijen die een passend beschermings- en beveiligingsniveau kunnen garanderen.Via de website van BOW B.V. kunnen gebruikers bijvoorbeeld wel naar andere websites van derden linken die nuttige informatie verstrekken. Dit privacyreglement ziet alleen op persoonsgegevens die BOW B.V. zelf in het kader van haar Diensten verwerkt. Dit privacyreglement is dus niet van toepassing op websites of applicaties van derden. BOW B.V. kan niet garanderen dat deze derden op een veilige en betrouwbare manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees dan ook altijd de privacyverklaring van deze derden.

Doorgifte van persoonsgegevens
Ter realisering van de doeleinden zoals beschreven in dit privacyreglement kan BOW B.V. uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) overdragen. Omdat onze hostingpartij, Webflow, bijvoorbeeld zijn servers heeft gestationeerd in de Verenigde Staten, worden uw gegevens bij het gebruik van onze website dus ook buiten de EER verwerkt. Wanneer gegevens buiten de EER worden verwerkt, zal BOW B.V. de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat de persoonsgegevens goed beveiligd zijn en het land waaraan gegevens worden doorgegeven een passend beveiligingsniveau biedt. Zo heeft BOW B.V. zich er bijvoorbeeld van verzekerd dat Webflow aangesloten is bij het Data Privacy Framework (DPF), op grond waarvan de Europese Commissie heeft geoordeeld dat Amerikaanse bedrijven persoonsgegevens uit de EER mogen ontvangen.

Geautomatiseerde besluitvorming
BOW B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BOW B.V.) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die BOW B.V. gebruikt
BOW B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. BOW B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst BOW B.V.  cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat BOW B.V.  op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan de website van BOW B.V. bent u al geïnformeerd over deze cookies en is uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: www.veiliginternetten.nl/thema/je-bedrijf/wat-zijn-cookies/.Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Google Analytics, Facebook en Adwords.

Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen?
Wilt u weten welke persoonsgegevens BOW B.V. over u heeft vastgelegd? U kunt bij BOW B.V. een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn of worden verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat bepaalde persoonsgegevens zijn verwerkt, dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij BOW B.V.. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Daarnaast heeft u het recht om een verleende toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het ontvangen van een nieuwsbrief.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt BOW B.V. u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Als u BOW B.V. een dergelijk verzoek stuurt, zal BOW B.V. u zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 (vier) weken na ontvangst van uw verzoek informatie verstrekken over de acties die zij heeft ondernomen.Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door BOW B.V. kunt u het contactformulier op de website invullen of uw schriftelijke verzoeken richten aan:

BOW B.V.
Inzageverzoek persoonsgegevens
Brugstraat 11
7607 XJ te Almelo

Klachten toezichthouder
De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of ondernemingen de Algemene verordening gegevensbescherming naleven. Indien u meent dat BOW B.V. zich niet aan de geldende privacywetgeving houdt, kunt u contact met haar opnemen. BOW B.V. helpt u graag met het vinden van een oplossing. Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over dit privacyreglement
De regelgeving op het gebied van privacyrecht verandert regelmatig. Het privacy beleid van BOW B.V. is daarom nooit helemaal klaar, maar zij doet haar best om het beleid up to date te houden. BOW B.V. kan dit privacyreglement daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan wordt u daarop geattendeerd of worden de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar gemaakt. De meest actuele versie van dit privacyreglement kunt u ook steeds terugvinden op onze website.

Bezoek onze showroom locaties